Deklaracja dostępności

Muzeum Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ocalić od zapomnienia.

Data publikacji strony internetowej: 02.12.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2020 r.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Wyłączenia

Pliki cyfrowe nie są dostępne ze względu: na brak tekstów alternatywnych.
Strona nie jest dostępna gdyż posiada: brakujące teksty alternatywne, brak nagłówków, niski kontrast, niedziałające linki, zbyt mała czcionka, brak „panelu nawigującego” dla osób niepełnosprawnych.

Z powodu:

 • Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
 • Treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub, nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub, wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem

W tym momencie Muzeum Krakowa przeprowadza prace związane z dostosowaniem kwestii dostępności na głównej stronie internetowej jednostki (www.muzeumkrakowa.pl). Jest to związane z dużym kosztem finansowym, który zostanie poniesiony w 2020 roku. Zważywszy na to, że Muzeum posiada dziewięć dodatkowych stron związanych z poszczególnymi projektami (często są one już nieaktualne i nieaktualizowane od kilku lat), na ten moment, nie jest w stanie ponieść tak dużego kosztu finansowego związanego z dostosowaniem ich wszystkich. Będzie to robione na bieżące w kolejnych latach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • brak.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena H. Rusek-Karska, m.rusek-karska@mhk.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 619 23 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Fabryka Emalia Oskara Schindlera / Oddział Muzeum Krakowa
Ul. Lipowa 4, Kraków

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku oraz kontrola bezpieczeństwa są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W obiekcie znajduje się winda. Kabina o wymiarach 1,1 x 2,2 m; przyciski z alfabetem Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt w części dostępny dla osób niepełnosprawnych (około 90% wystawy).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej.

 • zobacz Jan Jasicki

  Jan Jasicki

  ur. 1929

  Uczeń tajnych kompletów

 • zobacz Janusz Tomaszewski_portretowe

  Janusz Maria Tomaszewski

  ur. 1931

  inżynier

 • zobacz Józef Fiszer

  Józef Fiszer

  ur. 1925

  harcerz Szarych Szeregów, żołnierz AK

 • zobacz Dorota Franaszek

  Dorota Franaszkowa z d. Girtler

  ur. 1925

  sanitariuszka, łączniczka AK

 • zobacz Marian Młynarski

  Marian Młynarski

  ur. 1926

  harcerz Szarych Szeregów

 • zobacz Teresa Kołyszko

  Teresa Siedlar-Kołyszko z d. Macak

  ur. 1929

  harcerka Szarych Szeregów

 • zobacz Stanisław Ptak

  Stanisław Ptak

  1921–1994

  żołnierz AK, działacz Ligi Walki z Bolszewizmem

 • zobacz Józef Ostafin

  Józef Ostafin

  1894–1947

  poseł na Sejm II RP, żołnierz ZWZ–AK , działacz WiN

 • zobacz Henryk Munch

  Henryk Műnch

  1906–1968

  żołnierz ZWZ–AK, historyk urbanista, archiwista

 • zobacz Janina Ecker

  Janina Ecker z d. Leiman

  ur. 1932

  jako dziecko ukrywała się na aryjskich papierach

 • zobacz ikona-rena

  Rena Birnhack z d. Wohlfeiler

  ur. 1927 r.

  ocalona przez Oskara Schindlera

 • zobacz niusia-glowne

  Niusia (Bronisława) Horowitz-Karakulska

  ur. 1932 r.

  ocalona przez Oskara Schindlera

 • zobacz HENRYK-MELLER-foto

  Henryk Meller

  ur. 1931

  papierosiarz z dworca głównego